Skip to main content

Lea faka-Tonga Tongan

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

Tokoni mai kiate kimautolu ke ta’ofi ‘a e mafolá

  • Fufulu ke ma’a ho nimá ‘o ‘oua toe si’i hifo he sekoni ‘e 20 ‘aki ha vai mo e koa, pe ko ha me’a milimili nima ‘oku fakatefito ‘i he ‘olokaholó.
  • ‘Ufi’ufi (cover) ho ihú mo ho ngutú ‘i he taimi ‘oku ke tae mo mafatua ai´ ‘aki ha tīsiu pe peluki ho nimá. Fa’o e tīsiú he kapa-vevé.
  • Faka’ehi’ehi e vāofi mo ha taha pē ‘oku fofonu pe ma’u ‘a e ngaahi faka’ilonga fai-tatau mo e fuluú.
  • Nofoma’u ‘i ‘api kapau ‘oku ke puke.
Top of page