Skip to main content

नेपाली Nepali

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

कोभिड–१९ को प्रसार सुस्त गर्दै

व्यक्तिहरु, रोजगारदाताहरु र संगठनहरूले कोरोना भाइरस -कोभभड–१९_ को प्रसार सीभित गनन र सिुदायिा सबैभन्दा किजोरलाई बचाउन िद्दत गनन सक्दछ ।

संक्रिणको प्रसार र जोक्तिि कि गनन सबैलाई अब कायन गनन प्रोत्साभहत गररएको छ । राम्रो सरसफाई अभ्यास र सािाभजक दूरी जस्ता दुई िहत्त्वपूणन तररकाहरु द्वारा तपाईले िद्दत गनन सक्नुहुन्छ ।

सािाभजक दूरी भनेको अरू व्यक्तिसँग नभजकको सम्पकनबाट बच्नु हो । जुन सधैं सम्भव हुदैन त्यसैले अन्य व्यक्तिहरूबाट १.५ भिटर टाढा बस्ने प्रयास गनुनहोस् ।

जनताको लाभग सल्लाह

 • सबै भवदेशी यात्रीहरूले अष्ट्रेभलया फकेपभछ आफूलाई लक्षणहरू नभए पभन १४ भदनसम्म अभनवायन रुपिा आफू–आइसोलेसन िा बस्नुपदनछ ।
 • राम्रो सरसफाईको अभ्यास गनुनहोस् –साबुन र पानीले प्रायः २० सेकेन्डसम्म हात धुनुहोस्, अनुहार नछुनुहोस्, िोकी वा हाछ्यु आउँदा तपाईको कुभहना वा भटशूले छोप्नुहोस् – अभन भटशूलाई भबनिा फाल्नुहोस् । भनयभित रूपिा बारम्बार छुने सतहहरूलाई कीटाणुरभहत गनुनहोस् ।
 • यभद तपाई अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने घरिा बस्नुहोस् र अस्पतालहरूिा, वृद्ध हेरचाह सुभवधाहरुिा, हृदय, फोक्सो र भिगौलाको भवरािी, वा िधुिेह भएका किजोर व्यक्तिहरुलाई नभेट्नुहोस् ।
 • यभद तपाईको बच्चा / जवान व्यक्ति भबरािी छ भने लक्षणहरू सिाधान नभएसम्म भतनीहरूलाई स्कूल वा बच्चा हेरचाह केन्द्रिा नपठाउनुहोस् ।
 • बच्चा हेरचाह केन्द्र वा स्कूल भभवष्यिा कुनै पभन बन्द भएिा तपाईको बच्चा / जवान व्यक्तिको सम्भाभवतताको लाभग योजना बनाउनुहोस् । अपडेटहरुको लाभग The Department of EducationCatholic Schools NSW भनयभित रूपिा चेक गनुनहोस् ।
 • साथीहरु र पररवारको िोजी गररभदएर सिुदायिा अरूलाई सहयोग गनुनहोस् ।
 • भीडको पभछ नलाग्नु – भेलाबाट जोभगनुहोस् र पररवार, साथीहरू र कायनकिीहरूसँग फोन, ईिेल र सािाभजक संजाल िाफनत सम्पकनिा रही रहनुहोस् ।
 • अभभवादनको रूपिा हात भिलाउन, अंकिाल वा चुम्बन गनन रोक्नुहोस् ।
 • भवदेश र अन्तरानभष्ट्रय यात्रा योजनाहरूको पुनः भवचार गनुनहोस् ।
 • तपाई र तपाईको पररवारको लाभग कुनै भनयभित औषधीको आपतकाभलन आपूभतन पाउने बारेिा तपाईको भचभकत्सक र फािानभसष्ट्सँग कुरा गनुनहोस् ।
 • सूभचत रहनुहोस्ः जब अवस्था द्रुत रूपिा पररवतनन हुँदै जान्छ, भनयभित रूपिा अपडेटहरूको लाभग भनम्न साइटहरू जाँच गनुनहोस्, NSW Health COVID-19 websiteNSW Health Facebook page.

रोजगारर्दाता र सेवा प्रर्दायकहरूको लाभग सल्लाह

 • लभचलो काि/भसक्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साभहत गनुनहोस् र किनचारीहरु भबरािी छन् भने उनीहरुलाई घरिा बस्न प्रोत्साभहत गनुनहोस् ।
 • किनचारीहरुलाई गैर–जरुरी यात्रा स्थभगत गनन वा रद्द गनन प्रोत्साभहत गनुनहोस् ।
 • भनयभित सफाईको उच्च स्तर सुभनभित गनुनहोस् ।
 • सरसफाईको आपूभतन िरीद गनुनहोस् (उदाहरणः अल्कोहल हाते सेभनटाइजर) र त्यसलाई भवनको प्रवेश द्वारहरुिा र आि क्षेत्रिा उपलब्ध गराउनुहोस् । बारम्बार हात धुने र हाते सेभनटाइजरको प्रयोगलाई प्रोत्साभहत गनुनहोस् ।
 • सािाभजक दूरीलाई बढावा भदने गभतभवभध / सेवाहरू सिायोभजत गनुनहोस् – ग्राहकहरूको भबभभन्नकरण गनन सक्षि हुनुहोस्, लािबद्धबाट टाढा रहनु् र सीभित गनुनहोस् ।
 • ठूला भभत्री बैठकहरू र िाजा कोठाहरूबाट टाढा रहनुहोस् र सम्भव भएिा बाभहरी ठाउँहरू प्रयोग गनुनहोस् ।
 • बुढो वयस्कहरु, अपाङ्कग भएका व्यक्तिहरू र अन्य पहुँच र कायानत्मक आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू प्रभत भवचार गनुनहोस् ।
 • सूभचत रहनुहोस्ः SafeWork NSW's COVID-19: Advice and guidance for NSW workplaces. िा हेनुनहोस् ।

कसको परीक्षण हुनुपर्छ ?

 • भचसो वा फ्लू जस्तो लक्षण भएका जो कोही भवदेशबाट फकेका छन् वा कोभभड–१९ को पुभष्ट् भएको व्यक्तिको सम्पकनिा छन् भने उनीहरुको परीक्षण गनन आवश्यक छ । यभद तपाईसँग लक्षणहरू छन् भने तपाईको GP लाई फोन गरेर उभचत व्यवस्था भनभित गनन सभकन्छ ।
Top of page