Skip to main content

Thuɔŋjäŋ Dinka

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

Kuɔnyë wook buku thiɛ̈i piny cɔk kääc

  • Lɔk yïcin apiath në thabuun ku pïu në kë cït yuul nyɔt ke 20, ka në kë yenë kɔc lɔɔk cin cï mat kenë wɛ̈ɛ̈l cɔl alkɔɣɔ̈ɔ̈l.
  • Kum yïwum ku yïthok në awereŋ niɔi të ɣɔɔl yïn ka të tïïm yïn ka në kɔɔr cï dhuk. Tääuë awereŋ niɔi në barmil de anyuɔɔnic.
  • Duɔ̈në rɔt cɔk thiɔ̈k wenë raan dɛ̈t nɔŋ atuɔ̈ɔ̈r ka.
  • Rɛ̈ɛ̈rë baai të tuɛɛny yïn.
Top of page