Skip to main content

Kirundi

Information on COVID-19 (coronavirus) to keep you and your community safe.

Dufashe iyo ngwara ntirandagate

  • Karaba amaboko yawe ushimitse umare n’imiburiburi nk’isegonda 20 uriko urakaraba ukoresheje isabuni canke ikindi kintu cose kirimwo alcohol
  • Ipfuke ku zuru no ku munwa igihe uriko urakorora n’igihe wasamuye ukoresheje agahuzu canke agakartatasi koroshe canke ukororere wasamurire mu kwaha kwawe . ako gakaratasi wasamuriyemwo canke wimyiriyemwo ugate mu gaseke kagenewe umucafu
  • Irinde kwegerana n’umuntu uwo ari we wese arwaye ibicurane canke afise ibimenyetso vyerekana ko arwaye ibicurane
  • Guma muhira nimba urwaye
Top of page